Seri vizit penti miral la ap fèt an kat pati nan Atlanta, Georgia, pou selebre Dorothy Bolden. Penti Miral yo kouvri kat bilding – yo lokalize nan yon reyon apeprè de kat kilomèt anndan oswa tou pre Vil Vine – yo rakonte diferan pati nan istwa Dorothy Bolden. Nou onore kontribisyon li fè nan mouvman dwa sivil la, efò li fè pou enskri votè ak lidèchip li nan batay pou diyite ak dwa travayè domestik yo.

Pran Aksyon

Aprann Plis

Aprann plis sou We Dream in Black ak Ajanda Unbossed nou an.

APRANN PLIS APRANN PLIS

Vinn Yon Manm

Si w se yon moun Nwa ki Nani, k ap bay swen, ki se yon CNA oswa yon moun k ap netwaye kay, rantre nan We Dream in Black.

VIN MANM KOUNYE A VIN MANM KOUNYE A

Sipòte Travayè Domestik yo

Sipòte NDWA ak We Dream in Black pandan n ap bati pouvwa pou travayè domestik Nwa yo.

FÈ YON DONASYON FÈ YON DONASYON

Direksyon yo

Dorothy Bolden Mural Tour Map

Vizite Penti Miral yo pa Otobis

Penti Miral #1 a Penti Miral #2

ALE NAN MAPS ALE NAN MAPS

Penti Miral #2 a Penti Miral #3

ALE NAN MAPS ALE NAN MAPS

Penti Miral #3 a Penti Miral #4

ALE NAN MAPS ALE NAN MAPS